5 วิ ธีทำชีวิตให้มีกิน มีใช้ มีเก็บ ไม่ขัดสนตลอ ดไป

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่อย ากจะมีเงินใช้ไม่ข า ดมือ และวันที่ต้องแก่ตัวไปมีเงินใช้อย่ างสุขสบาย วันนี้เราก็มีวิธีการใช้ชีวิตมาแนะนำให้คุณได้ลองนำไปปรับใช้กับชีวิตของคุณ เพื่อให้คุณเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ขัดสนเรื่องเงินทอง กับบทความ 5 วิ ธีทำชีวิตให้มีกิน มีใช้ มีเก็บ ไม่ขัดสนตลอ ดไป ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตของคุณมีทั้งเงินใช้และเงินเหลือเก็บ

1 เลิกคิดที่จะเสี่ยง ด ว ง

มันไม่ได้ทำให้คุณร ว ยจริงเลย เข้าทุกวัดไปทุกที่จ่ายเท่าไหร่ ไม่อั้นเลยขอแค่ได้เสี่ยงโชค นี่แหละที่มันเป็นชนวน ก่อให้เกิดความงมงาย จากนั้น มันจะเป็นเงาต าม ติ ด เราเอง จะใช้ชีวิต อ ย่ า ง ข า ดสติ และไม่รอบคอบ การนำเ งินเดือน แบ่งจ่ายไปกับเรื่องเหล่านี้ อ ย่ า ง มีความหวัง แต่ อ ย่ า ลืมว่า ความหวังอาจทำให้ คุณก่อห นี้ขึ้น มาก็ได้นะ

2 วางเป้าหมายชีวิตตัวเองไว้บ้าง

นึกถึงบั้นปล า ย หรือสิ่งที่คุณต้องทำ เมื่อถึงวัยที่คุณ ไม่สามารถจะหาเงิ นได้แล้ว ตอนนี้คุณทำได้ก็เพียง ต้องไขว่คว้าและอนาคต เป็นเรื่องของชีวิต และการตั้งเป้าหมาย จุดหมายเป็นการวางแผนใน ชีวิตของคุณเมื่อคุณก้าวพร้อมสานต่อ สิ่งที่คุณหวังไว้ คุณต้องรู้จักเก็บเงินวางแผน เพื่ออนาคตโดยให้ฉลาด ในการใช้เ งินเพียงแค่คุณมีวินัย ชื่นชอบรักในการออม ต่อให้เงิ นเดือนน้อย หากรู้จักวางแผนรู้จัก ความพอ ดีของชีวิต ต่อจากนี้ไปคุณจะสามารถใช้จ่ายได้ อ ย่ า ง มีความสุข และมีเงิ นเหลือเก็บให้ชื่นใจ ต่อยอ ดในอนาคตด้วย

3 รู้คุณค่าสิ่งที่หามาได้รู้จักเก็บออม

เราต้องรู้จักแบ่งจ่ายเงิ นเดือน อ ย่ า ง เป็นสัดส่วน ต ามความจำเป็นรายได้ รายจ่ายที่เข้ามานั้น ก็ควรจะยับยั้งชั่งใจ ให้มีวินัยในการรัก การออม เพราะการออมเ งิน คือความอุ่นใจในอนาคต เพราะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้เลยว่า จะพบกับอะไร ฉะนั้นเราควรใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น การประหยัดหมายถึง การรู้จักออ กท รั พ ย์สิน เวลาทรัพย ากรทั้งส่วนตน และสังคมรวมทั้ง การรู้จักดำรงชีวิต ให้เหมาะสม กับฐานะความเป็นอยู่ด้วย

4 เลิกสร้างภาระให้ตัวเอง

ด้วยการนำบัตรเครดิตมาใช้ เป็นอันข า ดถ้าคุณเ งินเดือนไม่พอใช้ อ ย่ า คิด ก ู้เ งินนอ กระบบ อ ย่ า ทำบัตรเครดิต ควรจะปรับที่วิธีคิดใน การใช้จ่ายไม่ให้ฟุ่มเฟือย ถ้ามีบัตรเครดิต ก็ควรใช้ใน ย า ม จำเป็นเท่านั้น

5 หารายได้เสริม

ทางออ กที่คุณทำได้ไม่ ย า ก ก็คือ การสร้างรายได้เสริม และยังเป็นทางเลือ กให้คุณ ได้ออมเ งินเพิ่มไว้ใช้ใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น อีกด้วย เพราะอาชีพเสริมที่ว่า เป็นช่องทางแสนง่าย ขอแค่คุณคิด และลงมือทำมัน โดยวางแผน จากเ งินเดือนที่คุณได้รับจากนั้น ก็นำมาต่อยอ ดธุรกิจพอที่จะ สร้างกำไรในแต่ละเดือนให้ตัวเองได้

ที่มา forlifeth, stand-smiling, sit-smiling

Facebook Comments