แนวทางสร้างตัวของวัยรุ่นยุคใหม่ วางแผนการออมเป็นชีวิตไม่ลำบาก

ช่วงนี้ไปที่ไหนก็เห็นแต่วัยรุ่นสร้างตัวด้วยหลากหล า ยอาชีพ แต่ละคนก็มีวิ ธีและเ ค ล็ ด ลั บความสำเร็จที่ต่างกันไป วันนีัขอเสนอ วิ ธีสร้างตัวมาฝาก บอ กเลยว่าทำได้เพียงครึ่งนี้ คุณก็ร ว ยแล้ว

สำหรับเหล่าวัยรุ่น First Jobber ที่เพิ่งเรียนจบหมาดๆ หล า ยคน มีความคิดที่จะสร้างรากฐานที่ดีให้ชีวิต แน่นอนว่าการสร้างรากฐานที่มั่นคงในชีวิตไม่มีทางลัด ยิ่งเริ่มเร็วแค่ไหนยิ่งได้เปรียบ และมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เร็วกว่า แต่ก่อนที่จะไปได้ถึงจุดนั้นการวางแผนทางด้านการเ งิ นที่ดีเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ซึ่งการวางแผนที่นี่แหละจะเป็นตัวช่วยให้เรามีกฏระเบียบในการเก็บออมเ งิ น และเริ่มเข้มงวดกับตัวเองมากขึ้นการวางแผนทางการเ งิ นไม่ใช่ทางลัด แต่จะเป็นตัวช่วย ในการลดระยะเวลาในการเก็บออมเ งิ น เพื่อให้คุณเป็นวัยรุ่นสร้างตัวที่ประสบความสำเร็จและช่วยลดข้อผิ ดพลาดได้

1.แบ่งเ งิ นไว้เก็บ

การวางแผนการเ งิ นเป็นเรื่องสำคัญ ขั้นนี้คือพื้นฐานในการเก็บออมเ งิ นคือ การวางแผนร า ยรับ ร า ยจ่ายให้ดีเชื่อว่าหล า ยคนอาจมองข้ามการทำบัญชีร า ยจ่ายส่วนตัว เป็นวิ ธีที่จะช่วยให้เราระมัดระวังการใช้จ่ายได้มากขึ้น

ยกตัวอ ย่ างเช่น ได้เ งิ นเดือน มาอันดับแรกก็ทำการแยกบางส่วนไปไว้ในบัญชีเ งิ นออม อาจจะแบ่งมาประมาณ 15-20เปอร์เซน ของร า ยได้ แล้วส่วนที่เหลือก็คือส่วนที่ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ กำหนดค่าใช้จ่ายต่อวันว่าวันนึงจะใช้จ่ายเท่าไหร่ เป็นต้น

2.กำหนดร า ยจ่าย

ค่าใช้จ่ายร า ยเดือนทั้งหล า ยก็ต้องลิสต์ไว้ด้วย การเช็คลิสต์และแบ่งหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะช่วยให้เราระมัดระวังการใช้เ งิ น และกำหนดค่าใช้จ่ายได้ชัดเจน มากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ แบ่งต ามหมวดได้ดังนี้

ค่าผ่ อ นรถ ค่าผ่ อ นบั ต ร เ ค ร ดิ ต ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

เ งิ นออม

การที่เราลิสต์ค่าใช้จ่ายอ ย่ างละเอียดนี้ถือเป็นการวางแผนทางการเ งิ นเบื้องต้นที่นำไปใช้ได้จริงและช่วยลดปัญหาทางการเ งิ นต่างๆ ที่อาจต ามมาได้เยอะเลยทีเดียว ทั้งนี้ห นี้สินในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน 40เปอร์เซน ของร า ยได้ต่อเดือน

3.ออมเ งิ นไว้เผื่อฉุ กเ ฉิ น

เป็นเ งิ นออมที่เก็บแยกออ กมาจากข้อแรก นั่นก็คือเ งิ นออมไว้เพื่อย ามฉุ กเ ฉิ นเชื่อว่าหล า ยคนอาจมองข้ามการเก็บเ งิ นไว้สำหรับใช้ในย ามฉุ กเ ฉิ นควรเก็บเ งิ นไว้ เพื่อใช้ในส่วนนี้ประมาณ 5-10เปอร์เซน จากร า ยได้ทั้งหมด การมีเ งิ นในส่วนนี้จะช่วยให้อุ่นใจเมื่อมีเหตุฉุ กเ ฉิ นเช่น ค่าซ่อมแซมบ้ าน ค่ารั กษ าพาบาล รวมถึงสำรองไว้ เมื่อต้องโยกย้ายงาน ฯลฯ เก็บเ งิ นส่วนนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ เวลามีเหตุฉุ กเ ฉิ นจะได้ไม่เดือ ดร้อนไปถึงเ งิ นออมของเรา

4.หาร า ยได้ช่องทางอื่นบ้ าง

ในยุคที่สื่อสังคมอ อ น ไ ล น์เป็นที่นิยมและคนไทยในปัจจุบันนิยมซื้ อข า ยผ่านช่องทางอ อ น ไ ล น์เป็นส่วนใหญ่แล้ว การสร้างร า ยได้จากช่องทางอ อ น ไ ล น์ถือว่าเป็นวิ ธี ที่ไม่ยุ่งย ากและใช้ต้นทุนต่ำกว่ายุคก่อนๆ เชื่อว่าวัยรุ่นยุคใหม่ทุกคนต่างคุ้นเคยกับสื่ออ อ น ไ ล น์เป็นอ ย่ างดี ซึ่งช่องทางนี้แหละครับที่จะเป็นร า ยได้เสริมนอ กเหนือจาก

งานประจำได้ บางคนสามารถหาร า ยได้จากการซื้ อข า ยของอ อ น ไ ล น์ได้ร า ยได้เท่ากับเ งิ นเดือนประจำหรือมากกว่าได้เลยทีเดียว รวมถึงสามารถรับงานฟรีแลนซ์ เพื่อสร้างร า ยได้เสริมได้อีกช่องทางหนึ่งเช่น งานกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์ งานเขียนฟรีแลนซ์ ฯลฯ

5.วางแผนการใช้เ งิ น

ก่อนจะวางเป้าหมายการใช้เ งิ นเพื่อสร้างรากฐาน ควรวางลำดับเป้าหมายและกำหนดระยะเวลาในการใช้เ งิ นก่อนโดยการวางแผนการใช้เ งิ นด้วยช่วงอายุว่าช่วง อายุเท่าไหร่มีเป้าหมายจะมีอะไรเป็นของตัวเอง เช่นช่วงอายุ 25 ปีเริ่มดาวน์รถในร า ค า 1 แสนบาท เป็นต้น ซึ่งการกำหนดเป้าหมายเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรกดดัน

ตัวเองมากเกินไป โดยเป้าหมายของแต่ละคนก็แตกต่างกันออ กไปไม่ว่าจะเป็นบ้ าน , คอนโด การดาวน์บ้ านหรือคอนโดควรมีเ งิ นเก็บจำนวนหนึ่ง โดยปกติแล้ว ควรมีสำรองไว้ประมาณ 15-20เปอร์เซน ซึ่งการเลือ กบ้ านหรือคอนโดสักแห่งไม่ควรเลือ กที่เกินกำลังผ่ อ นต่อเดือน โดยปกติแล้วการผ่ อ นต่อเดือนไม่ควรเกิน 40เปอร์เซน ของ

ร า ยได้ในแต่ละเดือนรถ ปกติแล้วต้องมีเ งิ นดาวน์ไม่ต่ำกว่า 20เปอร์เซน ของร า ค ารถ และควรคำนึงถึงร า ค าที่ผ่ อ นร า ยเดือนด้วย ไม่ควรเกิน 40เปอร์เซน ของร า ยได้ต่อเดือน การจะผ่ อ นที่ร า ค าสูงควรเช็คสภาพการเ งิ นของตนเองให้ดี และไม่ควรเลือ กร า ค าเกินตัวสร้างครอบครัว ควรเก็บเ งิ นก้อนสำหรับการสร้างครอบครัวโดยเฉพาะ

เพราะการจัดงานแต่งงานสักครั้งอาจจะใช้เ งิ นสูงถึงหลักแสนเลยทีเดียว รวมทั้งควรเตรียมความพร้อมทั้งค่าคอ ด ค่าเลี้ยงดู ควรมีร า ยได้สม่ำเสมอล งทุ น เป็นอีก หนึ่งทางเลือ กที่ดีที่จะช่วยให้เ งิ นงอ กเงยและสามารถสร้างความมั่นคงได้เลยทีเดียว เริ่มล งทุ นง่ายๆ ด้วยการเก็บเ งิ น 10-15เปอร์เซน จากร า ยได้ทั้งหมดต่อเดือนเพื่อนำ

มาต่อยอ ดล งทุ น ซึ่งการล งทุ นแต่ละประเภทก็มีความเสี่ ยงที่แตกต่างกันออ กไปควรเช็คความพร้อมของตัวเองให้ดีการวางแผนการใช้เ งิ นสำหรับวัยรุ่นนี้เป็นเรื่อง ใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม ยิ่งในช่วง เ ศ ร ษ ฐ กิ จในทุกวันนี้แล้วยิ่งต้องวางแผนให้ดี ซึ่งการวางแผนการเ งิ นนี้จะช่วยให้เราเห็นเป้าหมาย ร ะ มั ด ร ะวั งการใช้เ งิ น และ กำหนดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

ที่มา livinginsider  fahhsai

Facebook Comments