เราชนะ ลงทะเบีย นใหม่ 2 กลุ่มนี้เตรียมรับเงิน 2 เด้ง

สำหรับความคืบหน้า กรณีมาตรการ “เราชนะ” ซึ่งเป็นมาตรการ รัฐ เยีย วย า ที่แจกเงิน 7,000 บาทแก่ 3 กลุ่มหลักๆ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะได้รับเงินเราชนะโดยอัตโนมัติผ่าน “บัตรคนจน”

นอ กจากนี้ยังรวมถึงผู้ที่ได้คนละครึ่ง หรือเราเที่ย วด้วยกัน เมื่อผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยีย วย า 7,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และอีกกลุ่มคือ อาชีพอิสระ เกษตรกร หรืออื่นๆ ที่ระบบเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

และสำหรับกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุและผู้พิ การ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่และประสานเครือข่ายอาสาสมัครร่วมลงพื้นที่ปูพรมระดับหมู่บ้านทำการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงสิทธิโครงการเราชนะ

อีกทั้ง ทางกระทรวงฯได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือรองรับกรณีไม่ได้รับสิทธิไว้ด้วย และเริ่มโครงการ “พม. รถปันสุข สู่ชุมชน” ซึ่งเป็นรถที่จะกระจายของใช้ที่จำเป็นสู่ชุมชนที่เดือ ดร้อนอย่างมากจากโควิด19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัดที่ ศบค

ได้กำหนดไว้ก่อนหน้า พร้อมไปกับรถปันสุข เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ทำการประเมินสภาพครอบครัวกลุ่มเปราะบาง

เพื่อให้คำแนะนำช่องทางการหารายได้และการช่วยเหลือด้านสวัสดิการต ามภารกิจ ของกระทรวงฯ อาทิ เงินสงเคราะห์ เงินทุนประกอบอาชีพ

Facebook Comments