เราชนะ ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ รับหลายเด้ง เช็กวันเงินเข้า

จากมาตรการเยียวย า ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โครงการ “เราชนะ” ที่กระทรวงการคลัง เตรียมพร้อ มโอนเงินเยียวย าให้กับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ โดยแบ่งออ กเป็นสามกลุ่ม โดยหนึ่งในนั้นมีกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมอยู่ด้วย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีจำนวนผู้ถือบัตรเกือบ 14 ล้านราย ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี ได้ขย ายผลมาตรการเยียวย าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งสิ้น 3 เดือน (เดือนม.ค.-ก.พ.) เดือนละ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 1,500 บาท

สำหรับบัตรสัวสัดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินช่วยเหลือ 2 สิทธิ ดังนี้

– เงินเยียวย าจากมาตรการเราชนะจำนวน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน
– เงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน

โครงการเราชนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอ กใหม่ข โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการ รวม 210,200 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์

อย่างไรก็ต าม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงิน 2 เด้ง ดังนี้

1 ก.พ.64 โครงการรูดซื้อสินค้า จำนวนเงิน 200-300 บาท
1 ก.พ.64 โครงการเพิ่มกำลังซื้อ จำนวนเงิน 500 บาท
5 ก.พ. 64 โครงการ “เราชนะ” จำนวนเงิน 675 – 700 บาท

12 ก.พ.64 โครงการ “เราชนะ” จำนวนเงิน 675 – 700 บาท
18 ก.พ.64 เงินค่าน้ำประปา จำนวนเงิน 100 บาท
18 ก.พ.64 เงินค่าไฟฟ้า จำนวนเงิน 230 บาท

19 ก.พ.64 โครงการ “เราชนะ” จำนวนเงิน 675-700 บาท
22 ก.พ.64 เงินผู้พิการ จำนวนเงิน 200 บาท
26 ก.พ. 64 โครงการ “เราชนะ” จำนวนเงิน 675-700 บาท

Facebook Comments