เปิ ดเงื่อนไข ‘เกษตรกร ลงทะเบียน เราชนะ รับ 7,000 บาท

หลังจากการมีโครงการ “เราชนะ” เพื่อมอบเงินเยียวย า 7,000 บาท ของกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ ก็ยังมีหลายคนยังสงสัยในรายละเอียดบางเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการลงทะเบียนของบางกลุ่ม และหนึ่งในนั้นก็คือ “กลุ่มเกษตรกร” ที่ต้องลงทะเบียนใหม่เช่นกันหากอ ย ากได้สิทธิจาก “เราชนะ”

“คลังขอชี้แจงว่า เกษตรกรถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้น จึงอยู่ในข่ายที่จะได้รับเงินเยียวย า และถ้าเป็นเกษตรกรผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการใดๆ ของรัฐมาก่อน (ไม่มีชื่อในระบบฐานข้อมูลของรัฐ) ก็ต้องมาทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราชนะ.com”

1. เกษตรกรต้องลงทะเบียน “เราชนะ” เพราะต้องการชื่อเป็นรายบุคคล

สาเหตุที่ภาครัฐต้องให้เกษตรกรที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐดังกล่าว มาลงทะเบียน “เราชนะ” ในครั้งนี้ ทั้งที่การเยียวย าในโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ผ่านมา เกษตรกรไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียน เป็นการใช้ข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่เนื่องจาก ฐานข้อมูลของกระทรวงเกษตรฯ นั้น จะเป็นฐานข้อมูลครัวเรือน ไม่ใช่รายบุคคล ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงต้องการให้มีการอัพเดทข้อมูลรายตัวเกษตรกร จึงขอให้มีการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง เพื่อให้สามารถเยียวย าเกษตรกรได้อย่างครอบคลุม

2. เกษตรกรต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จึงจะได้สิทธิเราชนะ

กลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ “เราชนะ” จะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดด้วย เช่น ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากเกินกว่า 5 แสนบาท หรือ มีรายได้ถึง 3 แสนบาทต่อปี ถ้ามีเงินฝากหรือรายได้เกินจำนวนดังกล่าวจะถือเป็นผู้มีรายได้สูง ดังนั้น หากพบว่าเกษตรกรที่มีรายได้สูงมาลงทะเบียน ระบบจะมีการตรวจสอบเพื่อ ดำเนินการตัดสิทธิออ กไป

3. สิทธิ “เราชนะ” สงวนไว้ให้ผู้มีรายได้น้อ ย

รัฐบาลเปิดโครงการนี้ เพื่อเยียวย าประชาชนในทุกกลุ่มอาชีพอิสระ แต่ก็ต้องอยู่ภายในเงื่อนไขที่ว่า ต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายได้สูง ทั้งนี้ เพื่อให้เม็ดเงินเยียวย าเข้าไปช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อ ยจริงๆ

Facebook Comments