เปิ ดขั้ นตอน ลงทะเบียน เราชนะ รับเยีย วย า 7,000 บาท เริ่ม 29 ม.ค.นี้

ความคืบหน้า จากกรณี รัฐบาลประกาศมาตรการเยีย วย า ระลอ กใหม่ ผ่านโครงการ “เราชนะ” เพื่อช่วยเหลือบร รเทาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 31.1 ล้านคน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินเยีย วย า 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอ ดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ต้องลงทะเบียน

2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติต ามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G-Wallet) แอปพลิเคชันเป๋าตัง

3. กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เคยลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่ง และเราเที่ย วด้วยกัน จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการลงทะเบียน “เราชนะ” ดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. กดคำว่า “ลงทะเบียนใหม่” (ปุ่มสีแดง) จากนั้นกรอ กข้อ มูล

ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
รหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน
วันเดือนปีเกิด
เบอร์โทรศัพท์

3. ใส่รหัส OTP ซึ่งจะส่งจากเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ในระบบ

4. ระบบจะขึ้นข้อความว่า “ระบบได้รับข้อ มูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านต ามเงื่อนไขโครงการต่อไป”

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.64 เป็นต้นไป

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ เราชนะ มีดังนี้

เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ไม่เป็นผู้ประกันตนต ามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

ไม่เป็นข้าราชการการเมืองต ามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ต ามฐานข้อ มูลที่มีล่าสุดไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ต ามฐานข้อ มูลที่มีล่าสุด

Facebook Comments