เปิดขั้ นตอนโ อนเงินออ กจากแอพเป๋าตัง เข้าธนาคาร

ในช่วงเวลาที่ลำบากแบบนี้ ทางรัฐบา ลก็ได้มีหลายๆมาต่การ ออ กมาช่วยเหลือเยียวย า สำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในรูปแบบต่าง และหลายคนคงได้ใช้ระบบแอพเป๋าตัง

และสำหรับใครที่อ ย ากรู้ว่าเราจะสามารถโอ นเงินออ กมาจากแอพเป็นเงินสดได้หรือไม่นั้น วันนี้เรามีวิ ธีโอนเงินออ กจากแอพมาฝากกันครับ

1.เข้าแอพ เป๋า ตัง

2. กดเข้า เมนู G-Wallet

3. เลือ ก โอ นเงิน จากเมนูด้านล่าง

4. เลือ กบัญชีธนาคาร หรือ พร้อ มเพย์ปลายทางที่จะโอ นเงินออ ก

5. ป้อนจำน วนเงินที่ต้องการโอ นออ กจากเป๋าตัง

6. ตรวจ สอ บข้อ มูลพร้อ มกด “ยืนยันการโอ นเงิน

7. ป้อนรหัส PIN 6 หลัก

8. โอ นเงินเรียบร้อ ย ท่านสามารถ โอนเงินเยียวย าเราชนะท ออ กเป๋าตังได้ต ลอ ด 24 ชั่วโมงโดยสามารถโอ นไปยังบัญชีทุ กธนาคาร โอ นไปพร้อ มเพย์เบอร์โทรศัทพ์มือ ถือ หรือ พร้อ มเพ ย์เลขบัตรประชาชาชนได้

Facebook Comments