อ ดออมวันละนิด จิตแจ่มใส สร้างชีวิตให้สุขสบายในข้างหน้า

อ ดออมวันละนิด จิตแจ่มใส สร้างชีวิตให้สุขสบายในข้างหน้า

การสร้างนิสัยการออมนั้นเป็นสิ่งที่ดี และยังฝึกให้เราได้สร้างวินัยทางการเงิน รู้จักการวางแผนชีวิตเพื่ออนาคตในวันข้าง วันนี้เราก็จะพาคุณไปสร้างนิสัยการออมเงิน กับบทความ อ ดออมวันละนิด จิตแจ่มใส สร้างชีวิตให้สุขสบายในข้างหน้า ไปดูกันว่าการสร้างนิสัยการออมวันละ จิตแจ่มใส่ จะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขได้อย่ างไร

1 รู้จักวางแผนการตัดสินใจกับรายได้ที่มีอยู่

ว่าจะจัดสรร และใช้จ่ายอย่ างไรเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด โดยรู้จักใช้ รู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรต้องใช้ ควรต้องจ่าย และไม่ใช้จ่ายเงินเกินกำลังท รั พ ย์ ที่ตน มีอยู่ นอ กจากนี้ ต้องหมั่นบอ กกับตัวเองเสมอว่า หากใช้จ่ายเงินอย่ าง สุรุ่ยสุร่าย ไม่ระมัดระวัง ในที่สุดแล้วเงินที่มีอยู่ก็จะหมดไปอย่ างไร้คุณค่า ไม่เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น

2 ควรกำหนดเป้าหมายทางการเงินของตนเองให้ชัดเจน

สมเหตุสมผล และมีความเป็นไปได้ อย่ างไรก็ต ามเป้าหมายทางการเงินของ แต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการ ทัศนคติ ค่านิยม ตลอ ด จนสิ่งแวดล้อมรอบตัวคนๆ นั้น นอ กจากนี้ การกำหนดเป้าหมายยังเป็นเสมือน สิ่งที่คอยเตือนตัวเราว่า ได้เข้าใกล้ปล า ยทางที่เราต้องการมากน้อยแค่ไหน แล้วนั่นเอง

3 หมั่นเรียนรู้วิธีการหาเงินเพิ่มเติม

โดยไม่หวังพึ่งพารายได้จากการประกอบอาชีพหลัก หรือเงินเดือนแต่เพียง อย่ างเดียว รู้จักสร้างทางเลือ กอื่นๆ ให้แก่รายได้ของตน ไม่ว่าจะเป็นการ ประกอบอาชีพเสริม การลงทุน หรือ การค้าข า ย ทั้งนี้หากอาชีพหลักประสบ กับปัญหาก็ยังมีรายได้จากแหล่งอื่นๆ มาชดเชย เพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย ทางการเงินที่กำหนดไว้ได้

4 รู้จักออมเงินให้เป็นและปฏิบัติอย่ างสม่ำเสมอ

โดยแบ่งเงินบางส่วนจากรายได้ที่ได้รับมาเก็บเป็นเงินออม โดยใช้หลัก เก็บออมไว้หนึ่งส่วน อีกสามส่วนเก็บไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตลอ ดทั้งเดือน เราไม่ควรใช้ให้เกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่อสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือยามเกษียณทุกครั้ง ก่อนที่จะนำเงินส่วนที่เหลือไปจับจ่ายใช้สอยใน

ด้านอื่นๆต่อไป

*ทั้งนี้สิ่งสำคัญคือ การออมเงินนั้นต้องสร้างความพอ ดีให้แก่ตนเองทั้งทาง ร่างกายและจิตใจ เมื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการออมเงินอย่ างนี้ แล้ว หากยังคงนิ่งเฉยไม่ลงมือปฎิบัติสักทีความมั่นคงของชีวิตในอนาคตก็คง อยู่ห่างไกลออ กไป ดังนั้น การใช้ชีวิตอย่ างมีสติจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีมี ความสุขอย่ างยั่งยืนได้นั้น ก็คงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอย่ าง เหมาะสมนั่นเอง*

ที่มา create-readingth

Facebook Comments