สินเชื่ อ กรุงไทย Smart Money เอาใจคนทำงาน ต้องการเงิน

ข่า วดีสำหรับ คนทำงาน และเจ้าของกิจการที่ต้องการกู้เงิน โดย สินเชื่อ กรุงไทย Smart Money สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอ กเบี้ย 20% ต่อปี

และผู้ประกอบการทั่วไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 5 แสนบาท อัตราดอ กเบี้ย 22% ต่อปี ซึ่งมีเงื่อนไขต่างๆ ต ามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

1. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท ประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

เอ กสารที่ใช้สมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

4. Statement
– บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
– ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

5. เอ กสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอ กสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

โดยมีเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปต ามที่ธนาคารกำหนด และการพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร

Facebook Comments