ลงทะเบียน เราชนะ เยีย วย า 7000 บาท ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

ความคืบหน้า โ ครงการเราชนะ กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200.0000 ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้วยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะจะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ และต้องนำไปใช้จ่ายผ่านระบบเพื่อซื้อและชำระค่าบริการ ดังนี้

เพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร

เพื่อชำระค่าโดยสาร รถจักรย านยนต์สาธารณะ รถยนต์รับจ้างบร รทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) และรถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องต ามกฎหมาย

ชำระค่าบริการต่างๆ

สินค้าที่ไม่สามารถใช้จ่ายผ่านระบบเราชนะ มีดังนี้ – สลากกินแบ่งรัฐบาล(ล็อตเตอรี่) – เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ – บุหรี่ หรือย าสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น

ซึ่งการใช้จ่ายผ่านระบบนั้น ผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่สนใจจะเข้าร่วมโ ครงการเราชนะ ต้องมีเงื่อนไขดังนี้ – ไม่เป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่เป็นนิติบุคคล – เป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการ รายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้

เป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือ กองทุนชุมชนเมืองหรือวิสาหกิจชุมชน โดยในส่วนของเงินเยีย วย าจะสามารถใช้จ่ายเงินสนับสนุนได้ตั้งแต่กุมภาพันธ์ – สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 โดยจะมีการแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1000 บาท รวม 8 สัปดาห์ จนกว่าจะครบ 7,000 บาท เพื่อให้เกิดการกระจายการใช้จ่ายแต่ละช่วงเวลาด้วย

รายละเอียดโ ครงการเราชนะ กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 31.1 ล้านคน เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

ไม่ใช่ผู้ป ระกั นตนต ามมาตรา 33

ไม่ใช่ข้าราชการและข้าราชการการเมือง พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ -ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ -ไม่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562 ไม่มีเงินฝากทุกบัญชี 500,000 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ช่องทางการจ่ายเงิน 3 ช่องทาง คือ -กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13,738,023 คน เบิกจ่ายเงินผ่าน กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ( ช่อง e-Money) โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

กลุ่มผู้ลงทะเบียนในโ ครงการคนละครึ่งหรือโ ครงการเราเที่ย วด้วยกันสำเร็จและผ่านการยืนยันตัวตนเปิดใช้แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ แล้ว จะเบิกจ่ายผ่าน “เป๋าตัง” จำนวน 3,500 บาทต่อเดือนโดยไม่ต้องลงทะเบียน

กลุ่มผู้ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลผู้มีบัตรโ ครงการคนละครึ่งและโ ครงการเราเที่ย วด้วยกัน ต้องลงทะเบียนใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 นี้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ www.เราชนะ.com ผู้ที่ได้รับสิทธิเยีย วย าในโ ครงการเราชนะ จะสามารถใช้เงินได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถเริ่มใช้จ่ายเงินผ่านโ ครงการนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิในกลุ่มอื่นๆ จะสามารถเริ่มใช้จ่ายเงินผ่านโ ครงการนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป และประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เงินเยีย วย าโ ครงการเราชนะ จะได้ยกเว้นเงินภาษีรายได้บุคคลธร รมดา

Facebook Comments