รอเช็ก คนใช้แอป เป๋าตัง กดปุ่มยืนยัน รับเงิน 7000

หลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการเยีย วย า ผ่านโครงการ “เราชนะ” เพื่อช่วยเหลือบร รเทาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด จำนวน 31.1 ล้านคน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินเยีย วย า 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม) เพื่อใช้จ่ายผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งสามารถซื้อสินค้าและบริการได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยว่า สำหรับประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการของรัฐอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มแต่อย่างใด

ส่วนคนที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง และต้องการตรวจสอบว่า ตัวเองมีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการเราชนะหรือไม่ จะต้องเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์ได้ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 (เว็บไซต์เราชนะ จะเริ่มเปิดใช้งาน 29 ม.ค.64)

ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์ แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือไม่เคยลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง สามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.2564 ซึ่งเชื่อว่า ระบบจะรองรับได้อย่างแน่นอน

เมื่อตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว จากนั้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะมีข้อความ เป็นหน้าต่างเด้งขึ้นมาที่แอปฯ เป๋าตัง เพื่อให้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินโอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง อาทิตย์ละ 1,000 บาท ติดต่อกัน 7 สัปดาห์

สามารถใช้แอปฯ เป๋าตังนี้ได้เลย ผ่านร้านที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง, เราชนะ (จะเกิดขึ้นในอนาคต) นอ กจากนี้ ยังเพิ่มร้านค้าในส่วนที่เป็นบริการขนส่งส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็น แท็กซี่ จักรย านยนต์รับจ้าง

ทั้งนี้ เงินที่โอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง ครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินรวม 2,000 บาท คือ เป็นยอ ดของอาทิตย์แรก และอาทิตย์ที่สอง ของเดือนกุมภาพันธ์

ขณะที่เกษตรกร หากอยู่ในกลุ่ม 1 ใช่ 6 ไม่ ต ามคุณสมบัติ ก็สามารถเข้าเกณฑ์รับเงินได้ ซึ่งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ต ามโครงการ คือ

เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ไม่เป็นผู้ประกันตนต ามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
ไม่เป็นข้าราชการการเมืองต ามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ต ามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ต ามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ขณะที่ นายผยง ศรีวณิช กร รมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย ระบุว่า เกี่ย วกับโครงการเราชนะ ระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้ 1.6 ล้านรายต่อวินาที เนื่องจากเราตระหนักถึงความสนใจในการเข้าร่วมโครงการของประชาชน ซึ่งเราเตรียมระบบให้มีความพร้อม

ส่วนการประสานกับเครือข่ายโทรศัพท์ต่างๆ ในการลงทะเบียนคนละครึ่งที่ผ่านมา ก็มีการประสานงานกับโอเปอเรเตอร์ ทำให้เห็นว่า มีประสิทธิภาพ และความพร้อมของระบบ ดังที่เห็นจากการลงทะเบียนครบ 1.34 ล้านคนในเวลาแค่ 9 นาที

เมื่อถามว่า ก่อนหน้าลงทะเบียนคนละครึ่ง และได้รับรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว แต่วันนี้ได้รับข้อความว่า ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากโครงการเต็มแล้ว หมายความว่าอย่างไร นายผยง ระบุว่า น่าจะเกิดจากการที่ระบบมีการเช็กข้อมูลกับกรมการปกครอง แล้วพบว่า คุณสมบัติไม่ผ่าน อาทิ เป็นการลงทะเบียนซ้ำ คีย์เลเซอร์หลังบัตรผิด ทำให้เช็กข้อมูลกับกรมการปกครองและไม่ตรงกัน.

Facebook Comments