ตรวจ 7 คุณสมบัติ เราชนะ ผู้ที่จะได้รับเงิน 7000 บาท

จากมาตรการเยีย วยา ในโครงการ เราชนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอ กใหม่ ต ามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการรับเงินเยีย วยาคนละไม่เกิน 3,500 บาทต่อเดือนต่อคน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาทต่อคนต่อ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ”เราชนะ”

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการเราชนะ

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนต ามมาตรา 33 ต ามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบ ต ามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการเราชนะ

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองต ามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ต ามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ต ามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ข้อควรรู้ การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินเยีย วยาเราชนะครั้งนี้ กระทรวงการคลังได้นำหลักเกณฑ์ที่เรีย วว่า “Negative list” หรือ “คุณสมบัติต้องห้าม” มาเป็นเงื่อนไขในการกำหนด หากใครไม่อยู่ในบัญชี Negative list สามารถลงทะเบียนรับเงินเยีย วยา 7,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน จากมาตรการเราชนะผ่าน www.เราชนะ.com ได้ทั้งหมด

Facebook Comments